Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: 

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'Ajuntament

Aclariment

Aclariment Clàusula 11. Lloc i termini de presentació d'ofertes de la licitació  Pavimentació diversos trams del camí de Perafita a Santa Eulàlia de Puig-Oriol

El termini correcte són 10 dies hàbils.

CLÀUSULA 11. Lloc i termini de presentació d’ofertes. Lloc: Les proposicions hauran de ser presentades en sobre tancat a l'Ajuntament de Perafita. Podran ser presentades de forma presencial i registrades a l’Ajuntament, de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres fins al dia assenyalat en l'anunci de licitació. Quan la documentació sigui enviada per correu s'estarà al que es disposa en l'article 80.4 RGLCAP. Termini: Es preveu un termini de presentació de proposicions de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l'anunci en el Perfil del Contractant d'aquest Ajuntament (art. 159.6 LCSP 2017).

 

Darrera actualització: 21.08.2018 | 11:08
Darrera actualització: 21.08.2018 | 11:08